>>   >>   >> 

גביית מזונות – המדריך המלא

בפסק הדין בתביעת מזונות, או בהסכם גירושין/ פרידה מצוין סכום המזונות שעל האב לשלם לילדיו. חובת תשלום דמי המזונות ושאר הסכומים הנדרשים על-פי ההסכם או פסק הדין היא מוחלטת. איחור (ואף איחור של יום אחד) בתשלום דמי המזונות, יכול לתת לאם עילה לפתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל. יש לשים לב, שדמי המזונות צמודים למדד יוקר המחייה. כדאי להקפיד לעדכן אותם, כדי למנוע עילות שונות וצבירת חובות מיותרים. לכן ההמלצה הגורפת היא לעמוד בהתחייבויות ולשלם את דמי המזונות במועדם.

אופן תשלום דמי המזונות

כדאי לתעד את תשלום דמי המזונות. כאשר התשלום נעשה באמצעות הוראת קבע או העברה בנקאית, הרי שהוא מתועד. כדאי להדפיס ולשמור. כאשר התשלום נעשה באמצעות פנקס שקים, יש להקפיד למלא את הספח ואולי אף לצלם את השיק. כדאי להימנע מתשלום במזומן, אך אם בכל זאת עושים זאת, יש לבקש אישור קבלה מהאם. הדבר נועד להוכיח, שאכן התשלום בוצע, למקרה של ספק בעתיד.

אי תשלום מזונות

ברמה המוסרית תשלום המזונות הוא מילוי חובת האב לפרנס את ילדיו. יחד עם זאת במקרים רבים מרגיש האב חוסר צדק בגובה דמי המזונות המוטל עליו, במיוחד לנוכח גובה ההכנסות שלו, והעובדה שדמי המזונות חורגים מצרכיו הבסיסיים של הילד. לעיתים, כתוצאה מניכור הורי, הילדים לא רוצים בקשר עם האב, ובמקרים אחרים האב מגדל את אחד או יותר מהילדים וצריך לשלם מזונות מלאים לילדים שנשארו במשמורת האם. על-דמי המזונות יש להוסיף את תשלום המחצית מההוצאות המיוחדות שנקבעו בהסכם (חינוך בלתי פורמאלי, טיפולים רפואיים ועוד).
לרשות האב עומדים סעדים משפטיים:
  • תביעה להפסקת תשלום מזונות בגלל ניכור הורי.
  • תביעה להקטנת דמי מזונות בגלל שינוי נסיבות קיצוני.
  • תביעה להקטנת מזונות בעקבות שינוי המשמורת (ממשמורת מלאה של האם למשמורת משותפת).
כל עוד לא ניתן פסק דין האב מחויב לשלם את מזונותיו על-פי הפסיקה או ההסכם הקיים.

הוצאה לפועל

גביית מזונות – המדריך המלאאם שלא מקבלת את מזונות ילדיה מהאב, בהתאם לפסק הדין, או להסכם הגירושין זכאית לפנות למוסד לביטוח לאומי (בתנאי שעומדת בתנאי הסף), או ללשכת ההוצאה לפועל, ולפתוח תיק מזונות. תיק המזונות יכלול את דמי המזונות השוטפים ואת ההוצאות המיוחדות, שעל האב ליטול בהן חלק בהתאם לפסק הדין, או הסכם הגירושין.

לרשות לשכת ההוצאה לפועל עומדים אמצעים שונים, בהם היא יכולה לנקוט, על-מנת לגרום לאב לשלם את המזונות אותם הוא חייב. בין השאר ניתן להוציא לאב צו עיכוב יציאה מן הארץ, לעקל את משכורתו, את חשבונות הבנק, חסכונות וביטוחים, לעקל את רכושו, לעכב חידוש רישיון נהיגה ולהוציא נגדו פקודת מאסר. פתיחת התיק בהוצאה לפועל מתחילה במילוי טפסים. חשוב מאד להקפיד בפרטים של החייב: כתובת מדויקת, תעודת זזות  וכו', על-מנת שניתן יהיה לבצע את ההליכים לצורך הגבייה.

עם הגשת הבקשה לפתיחת תיק המזונות בלשכה להוצאה לפועל, יקבל האב החייב מכתב אזהרה, שאליו יצורף שובר תשלום בגובה החוב. אם תוך 21 ימים, ממסירת המכתב האב לא פרע את חובו, ואין צו לעיכוב הליכים, ההוצל"פ פותח בשורה של הליכים: עיקול רכוש וכספים, עיקול אצל צד ג', צו עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלה על רישיון נהיגה, ואף צו מאסר. אם האב שילב את חובו, או חלק ממנו, לאם, או לעורך דינה, עליהם לדווח על כך ללשכה להוצל"פ. במידה ולא שילם, תפעל ההוצאה לפועל לקבלת החוב והעברתו לאם, או לבא כוחה.

עיקולים

אב חייב אינו יכול להסתיר כספים שרשומים על שמו, שכן ההוצאה לפועל פונה לכל הבנקים וחברות הביטוח בדרישה לעקל חשבונות, חסכונות, קרנות פנסיה וכו', עד לתשלום החוב במלואו. במידה ואין כספים בחשבונות ניתן לעקל באופן קבוע את משכורתו של הבעל וכך לשלם לאשה את חוב דמי המזונות. במצב כזה, פונה האם למקום העבודה עם מכתב מההוצאה לפועל ומשכורתו של האב החייב נשלחת מדי חודש ישירות ללשכה להוצל"פ.

הגבלת רישיון נהיגה

על-מנת להבטיח, שהאב ימלא את התחייבויותיו וישלם את חוב המזונות שלו נוקטת הלשכה להוצאה לפועל בהליכים שונים, כדי להכביד על האב. אחד מהם הוא הגבלת רישיון נהיגה. הרישיון אינו נפסל, אבל לא ניתן לחידוש. יצוין, שבמידה והאם מבקשת שלא להגביל את רישיון הנהיגה, הסנקציה לא תינקט נגדו. ישנם מקרים בהם נשים מבקשות שלא להגביל את רישיון הנהיגה, כיוון שהדבר מונע ממנו להתפרנס, ומסתפקות בעיקולים אחרים, שעשויים להבטיח את תשלום החוב.

גבית מזונות וצו מאסר

צו מאסר

במידה והאב לא שילם את חובו למרות מכתבה האזהרה, רשאית האשה להוציא נגדו פקודת מאסר. רשם ההוצאה לפועל יאשר את מאסר החייב, רק אם שוכנע, שזו הדרך היחידה לגבות מהאב את חובו. בנוסף, במידה והאב אינו מיוצג על-ידי עורך דין, יש לוודא שהוא קיבל הודעה על אפשרות למינוי עורך דין מהסיוע המשפטי (במידה והוא זכאי לכך). החייב יקבל מכתב התראה על המאסר 7 ימים מראש. במכתב ההתראה, מופיעה האפשרות לשלם את החוב ולהימנע ממאסר, או למינוי עורך דין מהסיוע המשפטי, במידה והוא זכאי לכך. אם ניתנה בעבר התראה לאב, צו המאסר יבוצע ללא התראה מוקדמת.

האב רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה להשהיית ביצוע צו המאסר, כדי למנות לעצמו עורך דין, או לקבל ייצוג מטעם הסיוע המשפטי, במידה ויימצא זכאי לכך. במידה וצו המאסר נכנס לפועל, הוא מועבר לביצוע משטרת ישראל. המשטרה צריכה לבצע את המעצר בהקדם, ולא יאוחר מ- 90 יום, מקבלת הצו.

במידה ולא ניתן להוציא לפועל את הצו תוך שישה חודשים הוא בטל. אב עצור יובא בפני רשם ההוצאה לפועל תוך 24 שעות ממאסרו. הרשם רשאי לבטל את הצו או לקצר את תקופת מאסרו, במידה ויש סיבות מיוחדות, ולאחר, שנתן לאב הזדמנות להביא בפניו את טענותיו.

צו מאסר לא יבוצע אם קיימים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

מטעמים בריאותיים – אם הוכח שהמאסר עלול לפגוע בבריאות האב.
במידה והאב הוא חייל בשירות סדיר או מילואים.
במידה וקטין (מתחת לגיל 14) או חסר ישע נמצאים באחריות האב, ומאסרו יותיר אותם ללא השגחה.
החייב נמצא באותה עת במאסר או מעצר.
מגבלות שונות, שבגללן לא ניתן להוציא את המעצר לפועל.
המאסר אינו מפחית מגובה החוב.

מסלול מקוצר בהוצאה לפועל

מסלול מקוצר לגביית מזונות בהוצאה לפועל הוא חדש יחסית. במסגרת המסלול נוקטת ההוצאה לפועל בכל הנדרשים לגביית חוב המזונות, ללא צורך במחויבות האם, הזוכה בתיק. האם נדרשת להיות מעורבת רק לצורך מתן תגובות, במידה והחייב הגיש בקשה, או לצורך קיום דיון בפני הרשם. דוגמאות לטענות האב הן טענת "פרעתי", שבה הוא אומר, ששילם את חובו. במקרה כזה יתקיים דיון בפני הרשם, שבו תצטרך האם להביא את תגובתה לטענה. במסלול מקוצר האם לא זקוקה בדר"כ לעורך דין ולכן בתיק אין שכר טרחת עורך דין, אלא אם הרשם קובע שיש צורך בייצוג משפטי. האגרות הנדרשות עבור טיפול בחוב המזונות במסלול מקוצר הן: 23 ₪ אגרת פתיחת תיק, 64 ₪ עבור טיפול וניהול התיק, ותשלום שנתי של 60 ₪.

הגדלת מזונות

כדי לפתוח דיון מחודש בגובה דמי המזונות צריך להמציא סיבה מהותית במיוחד, שתצדיק זאת. דוגמה לכך, היא שינוי קיצוני במצבו הבריאותי של הילד. הרעה בכושרה של האם להתפרנס יכולה גם כן להיחשב לשינוי נסיבות מהותי.

הקטנת דמי מזונות

הקטנת או ביטול דמי מזונות יכולים להתרחש בעקבות שינוי נסיבות מהותי, כמו מעבר למשמורת משותפת, או כתוצאה מהחלטת הילדים לנתק את הקשר עם האב. חשוב לזכור, שדמי המזונות הם לפני הכל נועדו לרווחתם של הילדים. צרכיהם אינם קשורים ליכולות שלנו כהורים. לכן, כדאי לעשות כל מאמץ לעמוד בתחייבות, שהיא אמנם חוקית, אבל גם מוסרית שלנו כהורים.

 
צור קשר 03-5049954
שם מלא*
טלפון*
דואר אלקטרוני*
נושא*
הערות


הסכם חיים משותפים

מזונות ילדים אחרי גיל 18

גניבת זרע ומזונות